Inloggen
Winkelmandje

Vandaag besteld,
volgende werkdag in huis 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bent u consument? De algemene voorwaarden voor consumenten vindt u onderaan deze pagina. Deze algemene consumenten voorwaarden zijn enkel van toepassing op mondeno.com

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor zakelijke afnemers

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

mondeno.com, uitgevoerd door Mondeno Benelux B.V.
Vestingdok 2;
3433 KR Nieuwegein;

T: +31 030 600 70 50 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur – 17.30)

KvK-nummer: 30117947
Btw-nummer: NL802289629B01
E-mailadres: mondeno.com

ALGEMEEN
Deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van producten door de leverancier aan de afnemer, behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard.
Elke van de leverancier uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

OVEREENKOMST
Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering aanvang is gemaakt.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

LEVERING
In geval van leveringen binnen Nederland waarvan de factuurwaarde een bedrag van € 125,- excl. BTW te boven gaat, is de verkoopprijs gebaseerd op franco het door de afnemer opgegeven adres (excl. BTW en op de levering vallende overheidslasten). Voor levering van onderdelen, (retour)zending van gerepareerde of vervangende zaken die niet onder de garantie vallen,
voorlevering van producten buiten Nederland en voor levering van producten met een factuurwaarde van minder dan € 125,- excl. BTW is de (verkoop)prijs gebaseerd op levering af
fabriek/magazijn (excl. BTW) en worden, verzend ,transport- en transportverzekeringskosten alsmede op de levering vallende overheidslasten afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.
Transportmateriaal zoals kisten, haspels en dergelijke blijft eigendom van de leverancier en dient door de afnemer onverwijld in goede staat franco aan de leverancier te worden geretourneerd. Na ontvangst van de franco retourzending zal de afnemer voor dit transportmateriaal – mits in deugdelijke staat bevonden – worden gecrediteerd door de leverancier.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding.

TRANSPORTSCHADE
De afnemer is gehouden de uiterlijke staat van de zending onmiddellijk bij aankomst te keuren. Bij zichtbare transportschade dient onmiddellijk de inhoud van de zending op beschadiging te worden gecontroleerd en aan de vervoerder te worden gemeld en tevens te worden aangetekend op de vrachtbrief, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben geaccepteerd.

MANCO EN/OF SCHADE VAN DE INHOUD
De afnemer is gehouden de zending op compleetheid van het aantal verpakkingseenheden direct bij aankomst te controleren. Vastgestelde verschillen dienen onmiddellijk aan de vervoerder te worden gemeld en op de vrachtbrief te worden aangetekend.
Direct na aankomst dient de inhoud van de zending op volledigheid conform bijgeleverde pakbonnen alsmede de uiterlijke staat van de producten te worden gecontroleerd. Reclamaties dienen binnen 24 uur na levering per mail aan ons te zijn gemeld via info@mondeno.com. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de levering in volledigheid te hebben ontvangen.

RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de leverancier te wijten.
Het eigendom van het product gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de leverancier uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.
De afnemer is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de producten aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van de producten. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
De leverancier zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De afnemer zal aan de leverancier alle medewerking verlenen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product. Door het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door de leverancier zal de overeenkomst zijn ontbonden.

BETALING
Betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden volgens overeenkomst en/of binnen de termijnen zoals op de factuur vermeld.
Indien betaling niet binnen de overeengekomen of op de factuur vermelde termijn plaatsvindt, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 11/2% per maand, of deel daarvan en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

RECLAMERING EN GARANTIE
Reclamering ter zake van zichtbare gebreken aan de producten dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de producten aan de afnemer in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de afnemer aan de leverancier te geschieden.
Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken wegens fabricage- of materiaalfouten, dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de afnemer aan de leverancier te geschieden, zo mogelijk onder toezending van de zaak aan de leverancier. De beoordeling of een zaak al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komt, berust bij de leverancier.
Voor afzonderlijk geleverde onderdelen, incl. de geleverde vervangingsonderdelen, geldt een garantietermijn van 6 maanden na verzending daarvan door de leverancier aan de afnemer c.q. de eindgebruiker.
Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de niet-inachtneming van en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik ofwel normale slijtage ofwel reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer en de eindgebruiker.
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
Indien de leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichting onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.
Het beweerdelijk niet nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst. Evenmin heeft de afnemer het recht zijn verplichtingen jegens de leverancier op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichtingen.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

OVERMACHT
Onder overmacht wordt in de Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

OPSCHORTING EN ONTBINDING
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Indien de afnemer tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, is de leverancier bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
De afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT
Voor zover geschillen tussen leverancier en afnemer naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst volgens de regels van het Nederlands burgerlijk procesrecht niet behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter – en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde arrondissementsrechtbank – zullen zij worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

—————————

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


mondeno.com, uitgevoerd door Mondeno Benelux B.V.
Vestingdok 2;
3433 KR Nieuwegein;

T: +31 030 600 70 50 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur – 17.30)

KvK-nummer: 30117947
Btw-nummer: NL802289629B01
E-mailadres: mondeno.com

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich 'binnen wettelijke kaders' op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6A - HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6B - HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN DIENSTEN

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden afgerekend door middel van Apple Pay, iDeal, Visa of Mastercard, Mister cash en Sofort banking.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen